Algemene voorwaarden

Algemeen

 1. Deze voorwaarden bevatten en beheersen de volledige overeenkomst tussen de klant en onze firma, met betrekking tot het geheel van de aan of door ons gevraagde en toevertrouwde Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de aanvaarding door de klant van de bestelbon, offerte of overeenkomst, ongeacht welkdanige eerdere en toekomstige correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk in onderling akkoord van beide partijen te gebeuren. Wijzigingen ingevolge van andere vormen van overeenstemming waaronder doch niet beperkend de stilzwijgende aanvaarding, aanvang van de werken, orderbevestigingen uitgaande van de klant, consument of andere contractpartijen die niet aan voormelde voorwaarden voldoen worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet van toepassing. De klant verklaart tevens deze voorwaarden gelezen en aanvaard te hebben voor de bestelling te doen en beves- tigt dat de voorwaarden voor hem duidelijk zijn.
 2. De algemene voorwaarden van onze firma sluiten de algemene voorwaarden van de klant uit, zelfs indien deze van een recentere datum zijn, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van onze
 3. Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen, dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele daaruit voortvloeiende schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.
 4. Onze offertes zijn 30 dagen geldig te rekenen vanaf de datum van de offerte.

 

Omvang van de bestelling

 1. Meerwerken mogen met alle middelen van recht bewezen worden.

 

Prijsbepaling en herziening

 1. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördi- nator zijn niet in onze offerte inbegrepen, tenzij anders vermeld.

 

Leveringen en termijnen

 1. Elke termijn van levering van arbeid en uitvoering van werken, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe de bestelling af te zeggen of schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. Hoe dan ook zal elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt of ons er toe dwingt de werken tijdelijk of definitief stil te leggen , als een geval van overmacht worden beschouwd, zo ondermeer (maar niet-limitatief) ongevallen, oorlogen en hun gevolgen, slechte weersomstandigheden, stakingen, lock-out, tekort aan werkkrachten en materiaal, storingen en moeilijkheden inzake transport, enz… die zich bij onszelf of bij onze leveranciers voordoen.
 2. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziende uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de klant of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.
 3. Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, diens onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de klant achter.
 4. De klant dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de klant worden gelegd, zonder vooraf- gaande ingebrekestelling. De werf dient door de klant in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. De klant zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

 

Aansprakelijkheid voor schade

 1. De klant is jegens onze firma aansprakelijk voor elk schadeverwekkend feit dat zich voordoet op de werf aan onze goederen, aangestelden of onderaannemers en hun materialen, zowel ingevolge zijn eigen fout (zelfs de lichtste) als voor deze van personen voor wie hij instaat of voor deze van derden die hij op de plaats van de werken heeft toegelaten of duldt. De klant zal onze firma ter zake in dezelfde zijn integraal vrijwaren voor aanspraken van derden. Onze firma is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de werf, alsmede tijdens het transport of de afbraak/plaatsing De klant is jegens onze firma en via integrale vrijwaring van onze firma jegens derden, aansprakelijk voor elk schadeverwek- kende handeling toegebracht door of via de aan onze firma door de klant toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook.
 2. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat indien de aansprakelijkheid van onze firma toch in het gedrang zou worden gebracht, deze aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot een vermindering van de prijs of, in voorkomend geval en maximaal, tot een kwijtschelding van de uitstaande betaling, welke vergoeding partijen alsdan aanvaarden als finale schikking tot slot van alle rekeningen. Elke prijsvermindering zal worden vastgesteld op basis van de ernst van de naar recht genoegzaam bewezen fouten.
 1. De klant dient ervoor te zorgen dat de werf voldoende verzekerd is voor aanvang van de In elk geval is de klant steeds gehouden de uitgevoerde werken te vergoeden ongeacht of de opdracht verstrekt werd door zijn verzekeraar en ongeacht de eventuele tussenkomst van een verzekeraar.

 

Beëindiging

 1. Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de klant, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk waarbij de klant zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze een consument is, gerechtigd op een zelfde vergoeding lastens ons.
 1. Indien de klant haar betalingen heeft gestaakt, in staat van faillissement werd verklaard of een gerechtelijke reorganisatie heeft aangevraagd, zich in een toestand van onvermogendheid bevindt (zoals in geval van een negatief eigen vermogen, beslaglegging op goederen van de klant, gerechtelijke uitvoering tegen de klant…) behoudt onze firma zich het recht voor om de overeenkomst zonder ingebrekestelling eenzijdig te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, en dit onverminderd het recht op schadevergoeding van onze firma.

 

Aanvaarding der werken

 1. Uit hoofde van onze leveringen, beperkt onze waarborg zich tot deze die wij kunnen bekomen bij onze De goederen mogen echter niet verwerkt of behandeld zijn. In iedere veronderstelling, beperkt de waarborg zich tot de vervanging van de defecte stukken. De vervoerskosten en werkuren zijn ten laste van de klant. Voor geen enkele reden kan van ons een terugbetaling, uitkering of schadevergoeding gevorderd worden.
 2. De uitvoering van de werken dient te gebeuren volgens de regels van het goed Deze worden gespecifieerd in de eigenlijke overeenkomst of in het lastenboek of bij gebreke hieraan in de technische voorschriften van het WTCB. De klant aanvaardt deze uitvoeringsregels.

 

Oplevering

 1. De voorlopige oplevering der werken wordt aanzien als de uitdrukkelijke aanvaarding der werken en vanaf de voorlopige oplevering zal tegelijk de tienjarige aansprakelijkheidstermijn een aanvang nemen.
 2. De voorlopige oplevering zal bovendien definitief en onherroepelijk alle zichtbare en verborgen gebreken dekken welke de stevigheid van het bouwwerk niet in het gedrang brengen, zonder verder of later verhaal vanwege de klant op onze firma.
 3. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf,  zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de klant binnen de 15 dagen vanaf de levering of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.
 4. In alle gevallen zal een onvoorwaardelijke betaling van de vorderingsstaten, voorschotten, facturen of andere kostenstaten zonder redelijk protest volgends de modaliteiten als omschreven in het hierna volgende artikel, worden aanzien als een definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken daarin vermeld of virtueel begrepen.
 5. In alle gevallen zal tegelijk de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van het gebouw door de klant of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de werken.

 

Klachten inzake voorschotten of facturatie

 1. Ten einde geldig te zijn, moet elke klacht geschieden bij aangetekend schrijven aan de zetel van onze firma binnen de 15 kalenderdagen vanaf de datum van uitvoering of van verzending van de factuur, nota of kostenstaat. De factuurdatum wordt onweerlegbaar vermoed de datum van verzending van factuur te Betaling van de factuur zonder protest binnen de gestelde termijn levert steeds en zonder uitzondering een voldoende bewijs op van de geleverde prestaties. Bewijs van verzending van de factuur wordt geleverd door ons uitgaand facturenboek of opname in de BTW aangiftes.

 

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven – zelfs na incorporatie – eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou Het risico gaat echter over op het moment dat de goederen onze magazijnen verlaten. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.
 2. Het eigendomsrecht strekt zich uit tot alle schuldvorderin- gen die in de plaats komen van de goederen onder eigendomsvoor- Indien de klant de goederen bezwaart of vervreemdt voordat het eigendomsrecht op hem is overgegaan, aanvaardt hij dat het eigendomsvoorbehoud bijgevolg overgaat op de schuldvordering tot betaling van de prijs en komen de inkomsten voortvloeiend uit de vervreemding ervan uitsluitend toe aan onze firma.

 

Betalingsmodaliteiten

 1. Al onze bestellingen en leveringen zijn contant betaalbaar aan onze maatschappelijke Onze firma behoudt zich het recht voor een door haar te bepalen voorschot op de uit te voeren werken te eisen alvorens de bestelling te aanvaarden en/of een anderssoortige waarborg voor aanvang der werken of tussentijds tijdens de werken.
 2. Indien de klant nalaat het volgens factuur in hoofdsom en schadebeding en intresten te betalen binnen de voormelde termijn, is het integrale bedrag ineens en zonder nadere ingebrekestelling opeisbaar, ook al zijn nog niet alle bedragen of facturen vervallen.

 

Laattijdige betaling, kosten en aankleven

 1. Elke schuld van een klant die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom. Indien onze firma de uitvoeringstermijn overschrijdt is de klant, voor zover deze een particuliere consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens onze firma.
 2. Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te Onze firma behoudt zich het recht voor de uitvoering van de bestelling of opdracht uit te stellen tot aan de betaling van het integrale voorschot.

 

Verwerking van Persoonsgegevens

 1. Wij verzamelen en verwerken de identiteits- en contactgegevens die wij ontvangen van de klant en die betrekking hebben op de klant zelf, zijn personeel, medewerkers, aangestelden en andere nuttige contactpersonen die noodzakelijk zijn voor en beperkt zijn tot het stand komen van de overeenkomst uitvoering van de De doeleinden voor deze verwerkingen zijn de uitvoering van deze overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten zoals het toesturen van promotionele of commerciële informatie. NOREVA BV verwerkt geen gegevens die uw ras of etnische afkomst onthullen, of politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheids- of levensgegevens of seksuele gerichtheid, genetische gegevens of biometrische gegevens.
 2. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen (zoals bijvoorbeeld de 30bis-aangifte van werken) en/of het gerechtvaardigd belang van onze firma. Voor direct marketingdoe- leinden per e-mail (zoals een nieuwsbrief of uitnodigingen voor events), geeft de klant daarnaast zijn uitdrukkelijke en vrije toestemming aan NOREVA BV om zijn persoonsgegevens te Hij heeft steeds het recht om zich uit te schrijven via de link die in onze commerciële emails ( nieuwsbrieven) is voorzien. De emailpolicy is eveneens terug te vinden op de website.
 3. De verwerkingsverantwoordelijke is NOREVA BV, met maatschappelijke zetel te Corbeillestraat 125 in 2235 Westmeerbeek en gekend onder het ondernemingsnummer 824.702, E: info@novanetrepair.be. De voormelde persoonsgegevens zullen verwerkt worden in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevens- bescherming en zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van de voormelde doeleinden voor de verwerking. De gegevens worden nooit verstrekt of aangewend buiten de Europese Gemeenschap. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en het up-to-date houden van de persoonsgegevens die hij aan NOREVA BV bezorgt en verbindt er zich toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan NOREVA BV heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van NOREVA BV en ons personeel, medewerkers, en aangestelden zou ontvangen.
 4. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op inzage, verbetering, wissing en bezwaar. Voor verdere toelichting verwijst onze firma uitdrukkelijk naar de Privacy verklaring, zoals toegevoegd als bijlage bij deze overeenkomst en terug te vinden op de De klant bevestigt kennis te hebben genomen van deze Privacy verklaring en de inhoud ervan te aanvaarden.
 5. De persoonlijke login en passwoorden van klanten zijn versleuteld via encryptie en niet zichtbaar voor de medewerkers van NOREVA BV. De medewerkers van NOREVA BV hebben bijgevolg geen toegang tot winkelmandjes of bestellingen van klanten en kunnen daar ook geen aanpassingen aan uitvoeren. De medewerkers van NOREVA BV hebben via een persoonlijke login en pass enkel toegang tot de meest noodzakelijke gegevens van de klanten zijnde: naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, details van de bestelling, naam bedrijf en btw nummer indien van toepassing en betaling- en Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

 

Uitdrukkelijk Arbitrage Beding

 1. Elk geschil zal worden beslecht door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration. org ), volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht.

 

Corbeillestraat 125, 2235 Westmeerbeek
T +32 (0)14 394700
info@novanetrepair.be

BNP IBAN BE11 0017 3542 2148
BIC GEBABEBB